جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 40729
  تاریخ انتشار : 28 آذر 1392 9:15
  تعداد بازدید : 488

  از سوی رئیس جمهور

  قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور ابلاغ شد

  قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

  12345-9.jpg

  به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور»که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد.

  براساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح کند.

  براساس تبصره1 این ماده واحده، متن"کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده در صد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست در صد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در هشتاد و پنج در صد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است" جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شود.

  براساس تبصره 2 این ماده واحده متن "از تاریخ 92.9.1 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست در صد کاهش می یابد. منابع حاصل از ما به التفاوت بیست در صد تا بیست و شش درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد" به عنوان تبصره (4) به جز (2-3) الحاق می شود.

  طبق تبصره 3 این قانونصدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عینا ابقاء می شود:

  به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 87.3.25 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق در آمد اختصاص می یابد.

  همچنین تبصره 2 با این شرح که دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام کند، الحاق می شود.

  براساس تبصره 4 این قانون، در جزء (5-27) عبارت « حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها وموسسات دولتی » قبل از عبارت « از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شد» اضافه می شود و بر اساس تبصره 5 این ماده واحده، منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش می یابد.

  براساس تبصره 6 این ماده واحده، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده در صد از اعتبارات هزینه ای ( با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی ( شامل اعتبارات در آمد هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

  همچنین بر اساس تبصره 7 قانون اصلاحی، محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق ومزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد افزایش می یابد و در بخش اول تبصره 8 این قانون، احکام بند های (72 ) و (74) ، از تاریخ 92.4.1 لازم الاجراست و نرخ های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود و بر اساس بخش دوم این تبصره در بند (72) بعد از عبارت « سازمان امور مالیاتی» عبارت « و گمرک جمهوری اسلامی ایران » اضافه می شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وهشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 92.9.13 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28623986
اکنون :
20